تبلیغات
♫✿آســــمان پـــــر ســـــتاره✿♫ - **
**

✘نموندیــِ پیشمــِ عیبِ ندارهــِ تنها میشمـِ ↻

دوبارهـِ عاشقتِ نمیشمـِ منمـِ دیوونهـِ میشمـِـ↻

✘ یادتهـ دیشبِ زدیــادتــ ـآتیشمــِ ↻

↻کاراتِ با تیشهـِ زد به ریشمــِ  تـــُـو 

جنسهـِ سنگیــُــو منــِ شیشمـِ ✘

✘یادتهـِ گفتیــِ میمونیــِ پیشمــِ

 نگفتیــِ بعــَــد تــُــو چیــِ میشمــِ ✘

✘ هــهــِـــ دیوونهــِ میشمــِ ✘ 

    


[ جمعه 4 دی 1394 ] [ 08:17 ب.ظ ] [ بانـפּـ ] [ بوس نده () ]
آخرین مطالب