تبلیغات
♫✿آســــمان پـــــر ســـــتاره✿♫ - من همینم ...
من همینم ...

مَن هَمینَم

 نَه چشمآטּ آبــﮯ دارَم 

 نه کفشهآﮮ پآشنِه بُلنَد

 هَمیشِه کَتآنـﮯ مـﮯ پوشَم

 روی چَمَن هآ غَلت میزَنَم

 عِشوه ریختَن رآ خوب یادَم نَداده اَند

 وَقتـﮯ اَز کِنارَم رَد میشوﮮ

 بوﮮ اُدکُلنَم مَستت نمیکُند

 نگرآטּ پآک شدטּ رُژ لَب و ریملَم نیستَم

 لآک نآخن هآیم اَز هزآر مترﮮ داد نمیزَند

 گآهـﮯ اَز فَرط غُصّه بلنَد دآد میزَنم

 خدآیَم رآ بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنم

[ جمعه 10 مهر 1394 ] [ 09:05 ق.ظ ] [ بانـפּـ ] [ بوس نمیخوام () ]
آخرین مطالب