پستــــــــ❤ تــــــکون نـــــــخور❤
سلووووووووووومممممم
خوش اوفدین جیگرای شیدا

باتبادل لینک موافقم
نظر یادتون نره خوشگلاااااا

توهین ممنوع

هر چند وقت قالب و اهنگ میعوضم


کامنت=جبرانپروفــــــــــــــــــایلــــــــــم 

[ یکشنبه 19 مهر 1394 ] [ 08:36 ب.ظ ] [ بانـפּـ ] [ بوس میخوام () ]
بهار
 

☜ﻣنـــِ أﺣﻤقُ ﺑـﮕـــــﻮ ڪـه ﻭﺍﺳـــــہ ﻫﻢ صحبتی ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯿـا

 

ﻫﻨﺪﺯﻓﺮﯾﻤﻮ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﻡ

 

هـــــــــHeـــــــــہ 
+

آغاز کار جدید شاید با شوهر

[ پنجشنبه 20 اسفند 1394 ] [ 01:02 ب.ظ ] [ بانـפּـ ] [ نظرات () ]
تعطیــــــــل
سلام من زهرام
مدیر وبلاگ(شیدا) دیگه نیست و نمیاد ، کامنت هاتونم زیاده تایید نشده من بتونم تایید میکنم فقط .
فعلا تعطیل میشه اینجـــــــآ 
تعطیـــــــــــــل

[ جمعه 11 دی 1394 ] [ 01:53 ق.ظ ] [ بانـפּـ ] [ تعطیلیم () ]
**

✘نموندیــِ پیشمــِ عیبِ ندارهــِ تنها میشمـِ ↻

دوبارهـِ عاشقتِ نمیشمـِ منمـِ دیوونهـِ میشمـِـ↻

✘ یادتهـ دیشبِ زدیــادتــ ـآتیشمــِ ↻

↻کاراتِ با تیشهـِ زد به ریشمــِ  تـــُـو 

جنسهـِ سنگیــُــو منــِ شیشمـِ ✘

✘یادتهـِ گفتیــِ میمونیــِ پیشمــِ

 نگفتیــِ بعــَــد تــُــو چیــِ میشمــِ ✘

✘ هــهــِـــ دیوونهــِ میشمــِ ✘ 

    


[ جمعه 4 دی 1394 ] [ 07:17 ب.ظ ] [ بانـפּـ ] [ بوس نده () ]
التماس دعا...
 سلاҐ בوستاے عزیــــــــــزҐ  
 ماـבر یڪے از بهتریטּ בوستاҐ مریضـــــــــــہ واسش בعا ڪنیטּ تورو פֿـــــــــــבا 
    
 ابجے ایشالا פֿـوب شـہ مامانیت و زوב بیاے پیشموטּ  

[ چهارشنبه 2 دی 1394 ] [ 04:08 ب.ظ ] [ بانـפּـ ] [ بوس نده () ]
فاز سنگین3

دختر جـون پسرے ڪہ➥

ڪہ بہ دوس دخـترش بگہ : 

﹁عـجیجم، نفشـم،قـوبـونت بلم،دوست دالـم﹂

پسر نـیست ڪہ یہ 〖بـچہ ڪونـیہ〗

هــــہ

 

❂★هووووووووی دیوونه★☆

سر قبر من کمتر اشک بریز 

به جون چشات دیگه برنمیگردم☆

⇦سلامتى روزى ک 

موبایلم 

خاموش✘

اتاقم

تاریک

لباسم

سفید⇩

پروفایلم Empty room

خودمم

تو تابوتⓧ

هِــــhehـــــه....

اون موقِـع میشَـــم عـــزیـــز دل ـهــمه.....

⇦↯ اگہ خبررسید بہ گوشتون که

رفتم؛

گریه زارۍ؛

⛔️ممنوع

تریپ مشڪۍ زدن؛

⛔️ممنوع

جیغ وداد؛

⛔️ممنوع 

اۍ ڪاش گفتنا؛

⛔️ممنوع 

مرورخاطرات بامن بودن؛

⛔️ممنوع

دعواوقهرباخداواسہ بردن من؛

⛔️ممنوع 

آرزوۍ پیش من اومدن؛

⛔️ممنوع 

عزاگرفتن تاچهلم وسال؛

⛔️ممنوع

دم اونۍ که گفت"راحت شد رفت"گرم


میشم عزیز دل همه...

[ چهارشنبه 2 دی 1394 ] [ 01:55 ب.ظ ] [ بانـפּـ ] [ بوس بده () ]
****
   
 امیـــــــــــــــــــבوارҐ בیشب بهتوטּ פֿـوشـــــــــــ گذشتهــــــ باشهــــــــــ 
 ما ڪـہ متاسفانـہ بیمارستاטּ بوבیҐ مـבرسهـ هــҐ نرفتممممҐ  و شب اومـבیҐ פֿـونـہ یـہ ســـــــر بـہ بعضیــــــــــــاتوטּ زבمـــــــــ 
 از ایטּ بـہ بعـב پست میذارҐ روزے چטּ تا و نظرבهے براے همش تا یـہ هفــــــــــــــتـہ آزاـב میذارمــــــــ 

[ سه شنبه 1 دی 1394 ] [ 02:08 ب.ظ ] [ بانـפּـ ] [ بوس بده () ]
فاز سنگین 2
بِبین سَعے نَکـن مَــنو دُور بزنے↻

خیــــــلے ها پیش

مَــــن دوره دیــدن✔️

گــفتم درجـریان باشــے...‌‍ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 
  

[ سه شنبه 1 دی 1394 ] [ 02:03 ب.ظ ] [ بانـפּـ ] [ بوس نده () ]
فاز سنگین 1


∽♔≅ مـــا ≅♔∽

هـرچـــے هســـتیم . . .

زنــــگ ⇄ تفـــــریح

•●⇣₪ این و اون ₪⇣●•

نسیتیــــــــــم ✘✘

✔حَــواسِـت باشِــــه⇶

⇦لَجَــــم⇨ بِگیـــــرِه

دُنیـــاتو ↜لَجَــن↝ میگیـــرِه✘✘
  

[ سه شنبه 1 دی 1394 ] [ 01:53 ب.ظ ] [ بانـפּـ ] [ بوس بده () ]
یلدا مبارک...
  
 
  
سلووووم عزیزای دلـــــــــــــــــم شب یلداتون ایشاا... خوشـــــــــــــ بگـــــــــــذره 
واسه منم دعـــــــــــا کنین 

یلدا یعنی یادمان باشد که زندگی آن قدر کوتاه است که یک دقیقه بیشتر با هم بودن را باید جشن گرفت.
یلدایتان مبارک


پروفایــــــــلم فعال شد 

هدیه شب یلدا از طرف من برای شـــــــما

[ شنبه 28 آذر 1394 ] [ 09:10 ب.ظ ] [ بانـפּـ ] [ یلدا مبارک () ]
اقا پسری و سلامتی...


آقا پِسَرﮮ ڪِﮧ میگـﮯ "בُختَرِ خوب" پـِیـבآ نِمیشِـﮧ


בُختَرِ خـפּب ؛ تآ בیر פּَقت تـפּ خیآبـפּنآ نِمـﮯ پِلِڪِـﮧ


اפּنقَـבر نِگآت نِمیڪُنِـﮧ ڪِـﮧ بِرﮮ سَمتِش


ڪَفشِ15سآنتـﮯ פּَ مآنتـפּ جِلف نِمـﮯ پـפּشِـﮧ


اפּنقَـבر آرآیِش نِمیڪُنـِﮧ ڪِـﮧ نَتـפּنـﮯ


قیآفِـﮧ اَصلیش رפּ تَشخیص بـِבﮮ


چِشمَڪ פּَ عِشـפּِه פּَ صِـבآﮮِ نآزُڪ نـَבآرِه


פּَ بآ בیـבَטּِ مآشیـטּِ مُـבِل بآلآت لَحنِش عَـפּَض نِمیشِـﮧ


اפּنقَـבر בَست نَیآفتَنیِـﮧ ڪِـﮧ بَرآﮮِ رِسیـבَטּ بِهِش


حَتـﮯ تَـפּآטּِ تَلآش ڪَرבَنَم نـَבآرﮮ


نـَﮧ بآ تـפּ میپَرِه نَـﮧ بآ اَمثآلِ تـפּ

پَس اِنقَـבر نَگـפּ ڪِـﮧ نیست

تـפּ اפּنقَـבر چِشمِت رפּ عَرפּسَڪآﮮِ خیآبـפּنـﮯ گِرِفتِـﮧ


ڪِـﮧ "בُختَرِ خـפּب" تـפּ رפּ بیشتَر اَز اפּنآ نِمیـבפּنِـﮧ...

  

سَلامَتــــــے اونایــــــے کِ رو جَدوَلْ میشینَنْ 


هَمونایــــــے کِ دَمْپایی و صندل میبینَنْ 


سَلامَتـــــے دِلایــــے کِه واسَتْ جونْ میدَنْ


سَلامَتـــــے عاشِقایــــــے کِ خیانَتْ دیدَن

ﻣــِـﻬــﺮَﺑـــُـﻮﻥ ﺑـــﺎﺷـــےﻣــﯿــﺸــےﻫـــَــﻮَﺱ


ﺳــَـﺮﺩ ﺑــﺎﺷـــﮯ ﻣــﯿــﺸــے ﻣــَـﻐــﺮﻭﺭ


ﺧــُـﻮﺏ ﺑـــﺎﺷــﮯ , ﻣــﯿـــﺸـــﮯ ﺗـَــﻈــﺎﮬــُـﺮ


ﺑـَـــــــﺪ ﺑــﺎﺷـــﮯ ﻣــﯿــﺸــےﻻﺷــے


ڪُـﻼ ﻧـَــﺒــﺎﺷــﮯ ﻧــَـﺘــﯿــﺠــہ ﻣــَـﻄــﻠــُـﻮﺏ ﺗــَـﺮےﺩﺍﺭﮮ

[ جمعه 27 آذر 1394 ] [ 07:02 ق.ظ ] [ بانـפּـ ] [ بوس بده () ]
خبر...
سلام
بعضیاتون میگید چرا نظر دهی غیرفعاله اخه غیر فعال کردم چون بااینکه فعال هس اما بعضیاتون ب پست ثابت نظر میدین و به اون پست کمتر از 100تا نظر میدین منم میام همشو غیرفعال میکنم تا دیه همون پست ثابت همتون نظر بدین و به پست های دیه نظر ندیدن ممنون فقط در پست ثابت نظر بذارید .
++ کمتر میام وبلاگ و نت چون امتحاناتم شروع شده از 26 دی ماه به بعد بیشتر میام قررربونتون نظراتتون هم بهمن ماه که خلوت شد سرم تایید میکنم 

[ پنجشنبه 26 آذر 1394 ] [ 02:48 ب.ظ ] [ بانـפּـ ] [ بوس نده () ]
عکس...
  
  

[ پنجشنبه 26 آذر 1394 ] [ 02:44 ب.ظ ] [ بانـפּـ ] [ نظرات () ]
بالاخره...
بـالاخــره یکـ روز بـﮧ آرزوے بچگیـامـ میرسَـمـ

בر صفـ ِ اول ِ نـَمـاز جٌـلـوتـَر از پیـش نـَمـاز مے ایستمـ

وَ هـَمـﮧ بــﮧ مـَטּ اقتــבا خـواهَنـב کـَرב...

نـَمـاز کِـﮧ تـَمامـ شـَوב هـَمـﮧ بـﮧ سَـمتـ ـ مـَטּ خواهنـב آمـב

چقـבر عـَزیـز خـواهـَمـ شـٌב

بـعـב اَز چنــב قـבمـ کـﮧ حرکتـ کننـב

کسـے فریاב مےزنـב:

بـٌلنـב بــگــو

لا اِلـﮧَ اِلَا اللّـﮧ .../.


[ پنجشنبه 26 آذر 1394 ] [ 02:42 ب.ظ ] [ بانـפּـ ] [ بوس نده () ]
کی گفته...

کی گفته بچه ی اخرکه باشی لوسی

کی گفته بچه ی اخرکه باشی میشی عزیزدل همه هرکیم میرسهلپتومیکشه

میگه ته تغاریووووووووووووووووو

اشتباه به عرض رسوندن,اتفاقا بچه ی اخرکه باشی باید بشینی ورفتن بقیهرو نگاه کنی

به قول معروف درد یکی یکی کم شدن افراد دورسفره رو حس میکنی

بچه ی اخرکه باشی بایدجورکارای اشتباه بچه های بزرگترو هم بکشی

بچه ی اخرکه باشی شکسته و پیرشدن پدرمادرتو میبینیو خودتم باهاشونپیرمیشی

بچه ی اخرکه باشی بی حوصلگیا خستگیا تنهاییا میشه سهمت.

بچه ی آخرکه باشی طعم تنهایی رو میچشی

"به سلامتی همه ته تغاریا"

 " ﺑﻌﻀﮯ ﺣﺮﻓﺎ ﺭﻭ ﻧﻤﻴﺸﮧ ﮔُﻔـﺖ ، ﺑﺂﻳﺪ ﺧـﻮﺭﺩ .. !

ﻭﻟﮯ ﺑﻌﻀﮯ ﺣﺮﻓﺎ ﺭﻭ ، ﻧﮧ ﻣﻲ ﺷﮧ ﮔﻔﺖ ، ﻧﮧ ﻣﻴﺸﮧ ﺧﻮﺭﺩ .. !

ﻣﻲ ﻣﻮﻧﮧ ﺳــﺮ ﺩﻝ !

ﻣﻴﺸﮧ ﺩﻝ ﺗـــﻨـــﮓ !

ﻣﻴﺸﮧ ﺑــــــﻐــــﺾ !

ﻣﻴﺸﮧ ﺳــﮑـــﻮﺕ !

ﻣﻴﺸﮧ ﻫﻤﻮﻥ ﻭﻗﺘﮯ ﮐـﮧ ﺧﻮﺩﺗﻢ ﻧﻤﻴﺪﻭﻧﮯ ﭼـﮧ ﻣَﺮﮔِـﺘـﮧ

[ پنجشنبه 26 آذر 1394 ] [ 01:17 ب.ظ ] [ بانـפּـ ] [ نظرات () ]
خردادیااااااااا.......
  
  
  
  

به این وبلاگ مریم جون سربزنید وتولد عشقشو تبریک بگید 

http://rkhmm.blogfa.com

[ چهارشنبه 25 آذر 1394 ] [ 09:42 ب.ظ ] [ بانـפּـ ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب
صفحات وب
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic